Zásady zpracování osobních údajů Domácí hospic Západ, z.s.

Identifikace správce
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Domácí hospic Západ z.s., se sídlem náměstí Republiky 70, 347 01, Tachov, IČ 17145937, statutární orgán předsedkyně spolku, Lucie Davidová DiS (dále jen „Správce“). 

Kontaktní údaje pro subjekty osobních údajů
V případě potřeby s mohou subjekty údajů obrátit na pověřence osobních údajů správce na níže uvedených kontaktech: 
Doručovací adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Domácí hospic Západ, náměstí Republiky 70, 347 01, Tachov Elektronicky: gdpr@hospiczapad.cz 
Datová schránka: rqudi82 
Telefon: +420 722 982 914 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence: gdpr@hospiczapad.cz 

Zpracovávané osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, náboženské ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů 
Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje těchto kategorií subjektů údajů:
Pacienti – klienti: jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail, datum narození, zvláštní kategorie osobních údajů: informace o zdravotním stavu, poskytnuté zdravotní a sociální péči další informace zpracovávané v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhláškou č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 
Na základě souhlasu uchováváme a na naší webové stránce publikujeme fotografie pořízené v průběhu akcí, které hospic Západ koná. 

Kategorie subjektů osobních údajů: 
Rodinní příslušníci klientů - jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail. 
Klienti půjčovny kompenzačních  pomůcek -  jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje, telefon, číslo OP 
Klienti sociálního poradenství – žádná data, poskytováno anonymně.  
Zaměstnanci správce – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo OP, kontaktní údaje, životopis, informace o zdravotním stavu, dosaženém vzdělání a trestní bezúhonnosti. 
Dobrovolníci – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje, potvrzení trestní bezúhonnosti. 
Dodavatelé a smluvní partneři – identifikační a kontaktní údaje. 
Klub přátel hospice/příjemci newsletteru – jméno, příjmení, emailová adresa 
Dárci právnické osoby – identifikační údaje IČ, jméno a příjmení jednatele, , adresa sídla, případně pracovní telefon, email. 
Dárci fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email. 

Účel zpracování osobních údajů
Mezi účely zpracování osobních údajů Správcem patří: přijetí klientů do péče a poskytování zdravotních služeb, poradenství, zapůjčení kompenzačních pomůcek, prezentace organizace, podklady pro kontroly ze strany státních orgánů, archivace, plánování směn, evidence docházky, zpracování mzdových podkladů, evidence lhůt vzdělávání, školení a lékařských prohlídek, evidence uchazečů o zaměstnání, řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění, odpovědnost za svěřený majetek, zařazení do databáze dárců, shromažďování údajů pro vystavení potvrzení o daru, evidence probíhajících plateb. 

Právní titul zpracování dle subjektu osobních údajů
Pacienti – klienti: plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce 
Rodinní příslušníci klientů: plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce 
Klienti půjčovny zdravotních pomůcek: plnění smlouvy, oprávněný zájem správce 
Zaměstnanci správce – plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce 
Dobrovolníci – plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce 
Dodavatelé a smluvní partneři – plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce 
Klub přátel hospice/příjemci newsletteru – souhlas 
Dárci – plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce, souhlas 

Doba zpracování a uchování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou. Jde zejména o dobu před přijetím do služby a dobu poskytování služby. Uchování osobních údajů po skončení poskytování služby se řídí zákonnými požadavky na archivaci, příp. dobou, po kterou je Správce oprávněn dané údaje uchovávat ze zákonných důvodů - v našem případě 10 let dle Přílohy 3 odst. 1. a) Vyhlášky č. 98/2012 Sb. V případě souhlasu se data zpracovávají do doby ukončení souhlasu subjektu či účelu zpracování. 
Příjemci osobních údajů
Předávání údajů třetím stranám je možné pouze na základě zákona a právního titulu plnění zákonné povinnosti (zpracování mezd a účetnictví, včetně vykazování nakládání s dary), nebo pokud by to bylo nezbytné pro ochranu práv (např. soud, veřejný ochránce práv apod.). Osobní údaje tedy mohou být dle své povahy zpřístupněny zejména inspekci kvality sociálních služeb, inspekci z Ministerstva zdravotnictví ČR, odboru zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje, okresní správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce ČR, České poště nebo úřadům Magistrátu města Tachov. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. 

Práva subjektu údajů
V souladu s Nařízením má subjekt údajů následující práva:
- právo na přístup ke svým osobním údajům,
- právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
- právo na výmaz osobních údajů (pokud zpracování osobních údajů nevyžadují jiné zákonné důvody)
- právo vznést námitku proti