Postup při podání žádosti týkající se ochrany osobních údajů

Žádost je oprávněn podat:·         
- subjekt osobních údajů; 
- zákonný zástupce subjektu osobních údajů nebo opatrovník;
- osoba zmocněná subjektem osobních údajů na základě plné moci.    

Žádost lze podat následujícími způsoby:·         
- e-mailem na adresu: gdpr@hospiczapad.cz ·         
- do datové schránky hospice: rqudi82 ·         
- písemně doporučeným psaním na adresu: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Domácí hospic Západ, nám. Republiky 70, Tachov, 347 01    

Z podané žádosti musí být patrno:·         
- identifikace žadatele, jehož osobních údajů se žádost týká (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby) nebo případně identifikaci 
  žadatele a osoby, která je žadatele oprávněna zastupovat (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby); ·         
- kontaktní údaje žadatele; ·         
- předmět žádosti (popis, čeho se žádost týká, co žadatel žádá resp. jaké/jaká svá práva uplatňuje/čeho se domáhá); ·         
- podpis žadatele (u písemné formy).  


Identifikace subjektu V případě, že subjekt údajů neuvede všechny shora uvedené informace nezbytné pro rychlé a požadované vyřízení jeho žádosti, je subjekt údajů požádán o jejich doplnění. Žádost o doplnění proběhne bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti subjektu údajů o uplatnění práv.

V případě, že správce vyhodnotí, že je žádáno o osobní údaje zvláštní kategorie (dle čl. 9 GDPR) či osobní údaje velkého rozsahu, bude žadatel požádán o osobní ztotožnění oproti svému OP či pasu, a to osobní návštěvou v sídle hospicu či zasláním doporučeného dopisu s ověřeným podpisem

Lhůta pro vyřízení žádosti 
Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení. Neumožňuje-li to povaha žádosti pro svoji složitost, časovou či technickou náročnost nebo z důvodu počtu žádostí, může být shora uvedená lhůta pro vyřízení žádosti prodloužena, a to až o dalších šedesát (60) dnů. O prodloužení a jeho důvodech bude subjekt údajů inf