Sociální poradenství

sociální pracovnice: Marie Fouňová, DiS., v prac​ovní dny od 8 do 16 hodin na telefonním čísle ​+420 601 082 240 nebo emailem: poradna@hospiczapad.cz

Sociální pracovník je k dispozici:

 • pro prvotní kontakt zájemce o službu
 • zpravidla asistuje při první příjmové návštěvě – je připraven vysvětlit principy poskytované péče, zodpovědět otázky, pomoci při rozhodování, vyplní smlouvu o poskytování služby se všemi jejími náležitosti, pomůže při získávání příspěvku na péči, pokud je to možné promluví si s klientem o jeho potřebách a přáních (i s pečujícími)
 • v prostorách hospice pro poradenství
 • telefonické konzultace
 • komunikaci s úřady
 • pro zajištění služeb duchovního

Poradenství je poskytováno podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tato sociální služba je bezplatnou službou pro ty, kdo hledají informace, kontakty, podporu, doprovázení a pomoc v oblasti péče o nemocné a nevyléčitelně nemocné.

Nabídka služeb:

 • pomoc prostřednictvím osobního rozhovoru v kontaktním prac​ovišti nebo ve vašem domácím prostředí, po telefonu, emailem, písemně
 • pomoc a rada při hledání a plánování dalších kroků v péči o blízkého nevyléčitelně nemocného člověka i o sebe, společné zvažování dalších možností a cest
 • předání zkušeností z péče o umírající
 • čas na sdílení starostí, zmatku, váhání, nejistoty a smutku
 • vysvětlení principů a možností domácí i lůžkové hospicové péče
 • předání kontaktů a žádosti do hospice
 • zprostředkování prvního kontaktu na službu domácí péče s hospicovou složkou
 • kontakty na další poskytovatele sociálních a sociálně-zdravotních služeb
 • informace o příspěvku na péči a pomoc při vyplnění žádosti o příspěvek na péči
 • poskytnutí letáků, brožur a tištěných kontaktů na užitečné služby
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek pro péči v domácím prostředí pro klienty hospice nebo pomoci kontaktovat jinou půjčovnu
 • možnost zprostředkování poradenství s lékařem,  duchovním

Služby duchovního

Hospicový duchovní je garantem péče o rozvoj duchovní dimenze klienta a průvodcem klienta a jeho rodiny ve spirituální, existenciální, etické či náboženské oblasti jejich životů. Doprovází klienta skrze osobní setkávání, naslouchání a rozhovory a ve spolupráci s ostatními členy hospicového týmu a 
je-li to možné – ve spolupráci s jeho nejbližšími vytváří prostor pro naplnění jeho spirituálních potřeb uprostřed přirozené sítě jeho spirituálně-náboženských vztahů.

Co má za úkol hospicový duchovní?

 • Na vyžádání či svolení klienta, případně jeho rodiny, navštěvuje klienta, případně i jeho nejbližší, v domácnosti klienta a nabízí osobní rozhovor a duchovní doprovázení.
 • Doprovází klienta v jeho potřebách a otázkách týkajících se spirituální dimenze života, a to především skrze empatické naslouchání a vytváření prostoru pro jeho osobní rozvoj.
 • Ve spolupráci s ostatními členy hospicového týmu (především lékařem a psychologem) citlivě připravuje klienta i jeho blízké na blížící se smrt a pomáhá jim hledat odpovědi na otázky s ní související (validace završujícího se života, smíření, odpuštění, přijetí smrti…).
 • Doprovází okruh pečujících a posléze pozůstalých, kteří o to požádají, a pomáhá jim v otevřené a citlivé komunikaci s klientem i mezi sebou navzájem v oblastech týkajících se spirituálních či existenciálních oblastí života.
 • Zprostředkovává či (pokud k tomu má příslušné pověření) sám vede rituální úkony, které souvisejí s osobní duchovní cestou a postojem klienta (např. společná modlitba, četba Písma, svaté přijímání, svátost smíření, svátost pomazání nemocných, viatikum…), podle možností také ve spolupráci s jeho nejbližšími.
 • Pokud si to klient a rodina přeje, je přítomen ve chvíli úmrtí nebo brzy poté, podporuje rodinu a pomáhá s přípravou posmrtných rituálů (bohoslužby, modlitby, zádušní mše, pohřeb či jiné, osobní spiritualitě a duchovní tradici zemřelého a jeho rodiny přiměřené rituály).